bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Anthemus Sea Beach Hotel & Spa - Халкидики / Ситония, Елиа Никити

Нека морския бриз на Халкидики да Ви доведе до тихия и пясъчен бряг на "Elia Coast" и до Anthemus Sea Beach Hotel & Spa. Anthemus Sea Beach Hotel & Spa е един от трите най-добри хотела на Халкидики - с огромна съвършено поддържана площ, уникално разположение в живописен залив под дивите хълмове на Ситония, типична гръцка архитектура, отлични храна и обслужване с внимание към всеки детайл. Малко са хората почивали в хотела, които не са се върнали в него.

Местоположение на Anthemus Sea Beach Hotel & Spa, Халкидики

Хотел Anthemus Sea Beach Hotel & Spa се простира на площ от 38,000 m² по спокойното крайбрежие Елия до пясъчния плаж награден със Син Флаг и Зелен Ключ - награди за чистота, високо качество, безопасност и грижа за околната среда.
Център на Солун 105 км
Никити 12 км
Неос Мармарас 7 км
Porto Carras Golf Club 12 км
Porto Carras Marina 12 км

разстояние до центъра: 200 м
разстояние до летище: 95km thessaloniki
разстояние до ЖП гара: 108km thessaloniki

Удобства в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Построен до красивия плаж Elia, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa Ви кани да се насладите на лятото.
Плитката вода на морето е идеална за малки деца. Хотелът разполага с шезлонги и чадъри на плажа, а от вашия шезлонг можете директно да поръчате любима напитка под звуците на приятна музика.
Басейните на хотела Тип Лагуна са три на брой. Единият от басейните е детски. Около тях ще намерите голям брой шезлонги и чадъри. Всички басейни и плажната ивица на хотела са под контрола на квалифицирани спасители и се обслужват от бар Ammos.
Опитен екип от възпитатели забавлява децата на възраст от 4 до 12 години с игри и спортни мероприятия на детската площадка и клуб.

За децата:
- високо квалифициран, професионален, многоезичен персонал, който гарантира сигурността и забавлението на децата
- вечерна развлекателна програма за цялото семейство във високия сезон
- европейски стандарти за безопасност на играчките и оборудването за открити и закрити дейности
- детско меню и високи столчета във всички ресторанти
- 24 часа медицинска помощ на територията на хотела
- използване на закрития басейн и анимация в зависимост от метеорологичните условия
- подходящ плаж и море за деца
- закрита и открита детски площадки
- спасители при басейна и на плажа
- бебешки креватчета
- детегледачка срещу допълнително заплащане при поискване

Хотелът има и следните удобства:
- волейболно игрище и тенис корт
- билярд, настолни и компютърни игри
- напълно оборудван фитнес център
- Roof Garden Bar “Horizon”
- паркингът е с капацитет от 140 коли, неохраняем, безплатен.

Стаи и настаняване в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Всяко помещение предлага комфортен интериор, балкон или тераса и прекрасна гледка към плажа, басейна или съседните борови горички. Хотелът има три различни категории апартаменти и две категории стаи, от които можете да избирате:
10 Стандартни стаи - максимална заетост 2-ма души
57 Superior стаи - максимална заетост на 3-ма души (2-ма възрастни + 1 дете), с изглед градина (26 стаи), с изглед море или басейн (31 стаи).
83 Джуниър апартамента - максимална заетост 3-ма възрастни + 1 дете, с изглед градина (49 стаи), с изглед море или басейн (34 стаи).
47 Делукс апартамента - състоят се от 1 хол и 1 отделна спалня, на 1 или 2 етажа.
Максималният капацитет е 3-ма възрастни + 2 деца или 4-ма възрастни + 1 дете, с изглед градина (16 стаи), с изглед море или басейн (31 стаи).
5 Wellness апартамента - намират се до брега на морето, на партерен етаж, максимална заетост 3-ма възрастни + 1 дете, частен басейн.

Удобства в стаите:
- кабелна телевизия
- безплатен Wi-Fi интернет
- директен телефон
- самостоятелен балкон или тераса
- услуга пране на дрехи
- сейф безплатен
- сешоар
- климатик с индивидуално регулиране
- мини хладилник
- обслужване по стаите
- вана / душ
- услуга оправяне на леглото за сватба или годишнина

Хранене, ресторанти и барове в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Elia Основен ресторант - комбинира различни вкусове с безупречно обслужване всеки ден.
Работно време 5:00-10:30 и 19:00-22:00
Опитайте различни и необичайни, както и традиционни и познати вкусове. Панорамен стъклен прозорец ви позволява да гледате кухненския персонал в процеса на създаване и подготовка на храната. Кулинарни демонстрации се провеждат всеки ден по време на закуска и вечеря. От господата се изисква да носят дълги панталони на вечерята.

Уникалното предимство на "Dine Around": Ако размените вечерта на вашия Half Board с а-ла-карт вечеря в "Хоризонт" Гурме ресторант или в таверна "Gialos" ще получите отстъпка от сметката си за храна (без напитки, с предварителна резервация)

Gyalos - а-ла-карт
Работно време 12:30 - 22:30
Менюто а ла карт се състои от морски дарове, прясна риба, ястия на скара и традиционни ястия.

Ηοrizon - Пиано бар - Ресторант
Работно време 17:30 - 01:30
Намира се в сградата на рецепцията и предлага всички видове коктейли, напитки и ястия. Пиано музиката на живо дава едно романтично усещане по време на вечерите.

Амос - бар на басейна и плажа
Работно време 08:30 - 24:00 часа
Предлага освежителни напитки, коктейли, кафе и леки закуски на брега на морето.

Почивка и забавления в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Търсейки равновесие и стремейки се към духовното и физическото благосъстояние Anthemus Oriental Spa обединява цялостен подход за профилактика и възстановяване. Вдъхновени от азиатските лечебни традиции от много векове процедурите са ориентирани към възстановяването и хармонията на ума, тялото и душата. Върнете се назад във времето по мистичните пътища и открийте множество екзотични процедури и ритуали от цял свят ...Бали, Индонезия, Китай, Индия, Тайланд. Отдайте се на вътрешния мир, медитацията и съживяването ...без да бързате, без напрежение и без стрес.
Работно време от 9:00 до 21:00 ч.
СПА съоръжения:
- приемна
- отопляем закрит басейн 11 м х 6 м с естествена дневна светлина
- стил пещера частен басейн за хидротерапия (с резервация)
- сауна с дневна светлина
- парна баня
- леден фонтан
- Rasul
- стая за релакс с дневна светлина
- масажни процедури
- екзотични ритуали като:Royal Thai - уникално лечение от Кралския дворец на Тайланд, Широдара ритуал въз основа на Ayuverda
- пълно фитнес оборудване / свободни тежести и органи
- йога, пилатес и персонално обучение при поискване
- маникюр и педикюр салон
- съблекални със самостоятелни шкафчета, тоалетни и душове.
Безплатни кърпи, халати за баня, чехли, тоалетни принадлежности и напитки за всички гости, използващи спа зоната.

Плаж

Плажът е разположен на малък залив с плитък вход и е по-скоро чакълест.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1675лв
1569лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-6%
1330лв
1223лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
1994лв
1835лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
2513лв
2354лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-6%
2513лв
2354лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-6%
1994лв
1835лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
609лв
561лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-8%
840лв
791лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-6%
1773лв
1631лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
886лв
815лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
1117лв
1046лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-6%
2234лв
2092лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-6%
3441лв
3212лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-7%
2865лв
2636лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
2033лв
1898лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-7%
1688лв
1553лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
2198лв
2022лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
2659лв
2483лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-7%
938лв
877лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-7%
765лв
704лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
1050лв
958лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-9%
762лв
670лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
457лв
420лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
630лв
593лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-6%
1523лв
1401лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
2100лв
1978лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-6%
838лв
785лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-6%
665лв
612лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
938лв
877лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-7%
765лв
704лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
5403лв
4971лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
6444лв
6012лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-7%
1786лв
1643лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
2190лв
2047лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-7%
8801лв
7744лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
10245лв
9189лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
5370лв
4725лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
6462лв
5818лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
1396лв
1263лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-10%
1108лв
975лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
6993лв
6434лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
8437лв
7878лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-7%
2628лв
2313лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
3147лв
2831лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
5588лв
5007лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
4845лв
4264лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
3693лв
3398лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
4558лв
4262лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-6%
1743лв
1575лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
1397лв
1229лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
5403лв
4755лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
6444лв
5796лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
9470лв
8507лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
8026лв
7063лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
1564лв
1462лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-7%
1276лв
1174лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
3005лв
2727лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-9%
2313лв
2035лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
6265лв
5764лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
7539лв
7038лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-7%
3147лв
2831лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
2628лв
2313лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
9690лв
8527лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
11176лв
10014лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
2426лв
2135лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
2858лв
2567лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-10%
5385лв
4848лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
4475лв
3938лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
1276лв
1123лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
1564лв
1411лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
2190лв
1975лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
1786лв
1572лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
2296лв
2021лв
26.06-05.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
2815лв
2540лв
26.06-05.07
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
4631лв
4261лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
5523лв
5153лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-7%
4475лв
4117лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
5385лв
5027лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-7%
4891лв
4304лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
5699лв
5112лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
2334лв
2054лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
2738лв
2458лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
4014лв
3532лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
4590лв
4109лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-10%
7801лв
6865лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
9075лв
8139лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
2347лв
2107лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
2001лв
1761лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
2030лв
1787лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
2549лв
2305лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
6113лв
5490лв
15-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
5191лв
4568лв
15-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
8437лв
7598лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-10%
2190лв
1975лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-10%
6993лв
6154лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
1786лв
1572лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
1877лв
1693лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-10%
1531лв
1347лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
11037лв
10154лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
12821лв
11938лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-7%
10245лв
9189лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
8801лв
7744лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
2347лв
2107лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
2001лв
1761лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
2001лв
1761лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
2347лв
2107лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-10%
3858лв
3395лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
4549лв
4087лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
1108лв
975лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
1396лв
1263лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
1108лв
975лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
1396лв
1263лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-10%
1108лв
1019лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
1396лв
1308лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-6%
5667лв
5214лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
6993лв
6540лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-6%
1786лв
1572лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
7539лв
7038лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-7%
6265лв
5764лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
2190лв
1975лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
6462лв
6032лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-7%
5370лв
4940лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
10770лв
10054лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-7%
6444лв
5796лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
1877лв
1693лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
8950лв
8234лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
1531лв
1347лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
5403лв
4755лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
7365лв
6624лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
1786лв
1572лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
9001лв
7921лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
10616лв
9536лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
2190лв
1975лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
6175лв
5434лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
6838лв
6142лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
5798лв
5102лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
6783лв
5969лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
7823лв
7010лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
2347лв
2107лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
5588лв
5007лв
16-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
4845лв
4264лв
16-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
2001лв
1761лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
7783лв
7160лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
8993лв
8371лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-7%
2001лв
1761лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
2347лв
2107лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-10%
4497лв
4030лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
3891лв
3424лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
6286лв
5532лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
2334лв
2054лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
7318лв
6563лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
2738лв
2458лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
12848лв
11958лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-7%
11118лв
10228лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
7779лв
7244лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-7%
6686лв
6152лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
2334лв
2054лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
2738лв
2458лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
4497лв
4030лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-10%
3891лв
3424лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
2334лв
2054лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
2738лв
2458лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
6115лв
5697лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-7%
5223лв
4805лв
24-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
1432лв
1261лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
1721лв
1549лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
5524лв
4958лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
4717лв
4151лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
2740лв
2463лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
2308лв
2031лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
443лв
408лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
558лв
523лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-6%
1330лв
1170лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
1675лв
1516лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
1175лв
1034лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
1463лв
1322лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-10%
1564лв
1411лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
6462лв
6032лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-7%
5370лв
4940лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
1276лв
1123лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
1877лв
1693лв
16-22 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
1531лв
1347лв
16-22 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
1531лв
1347лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
1877лв
1693лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
1564лв
1411лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
1276лв
1123лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
7539лв
6787лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
7365лв
6624лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
2041лв
1796лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
5631лв
5263лв
22.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-7%
6265лв
5513лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
2502лв
2258лв
22-30 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
4593лв
4225лв
22.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
6175лв
5434лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
4631лв
4076лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
4550лв
4087лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
3858лв
3395лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
5523лв
4968лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
2190лв
2047лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-7%
7539лв
6787лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
8391лв
7551лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
6265лв
5513лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
7008лв
6167лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
1786лв
1643лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
6993лв
6154лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
8437лв
7598лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
3147лв
2831лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
2628лв
2313лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
6993лв
6434лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
6444лв
6012лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-7%
5403лв
4971лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
5256лв
4625лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
3066лв
2698лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-12%
6294лв
5663лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
12132лв
10898лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
10287лв
9053лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-12%
3671лв
3303лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-10%
8437лв
7878лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-7%
1077лв
970лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
895лв
788лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
3128лв
2924лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-7%
2552лв
2347лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
921лв
859лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-7%
772лв
710лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
5994лв
5275лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
5600лв
4928лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
6641лв
5969лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
7232лв
6513лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
3302лв
3038лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
3907лв
3643лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-7%
6769лв
5956лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
8007лв
7194лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
7581лв
6672лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
5617лв
4943лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-12%
6509лв
5835лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
8856лв
7946лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
10659лв
9380лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
12294лв
11015лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
2334лв
2054лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
2738лв
2458лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
2347лв
2107лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
2001лв
1761лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
2779лв
2446лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
3212лв
2878лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
10058лв
8851лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
11708лв
10501лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
2334лв
2054лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
11144лв
9807лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
2738лв
2458лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
12964лв
11627лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
7801лв
7177лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
9075лв
8451лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-7%
3520лв
3160лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
3001лв
2641лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
7318лв
6815лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-7%
6286лв
5783лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-8%
8941лв
8011лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
7752лв
6822лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
5588лв
5007лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
4845лв
4264лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
36724лв
32871лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-10%
32111лв
28258лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
1956лв
1756лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
1667лв
1467лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
2347лв
2187лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-7%
2001лв
1841лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
1257лв
1106лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
1464лв
1313лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
8915лв
7845лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
4845лв
4264лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
5588лв
5007лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
10371лв
9302лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
4845лв
4457лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-8%
5588лв
5201лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-7%
2660лв
2389лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
2256лв
1985лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
8007лв
7194лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
6769лв
5956лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
3375лв
2970лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
3302лв
2905лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
4067лв
3662лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
3907лв
3511лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
10635лв
9608лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
8559лв
7532лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
1786лв
1643лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
2190лв
2047лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-7%
4542лв
4179лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
1786лв
1643лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-8%
1531лв
1347лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
1276лв
1123лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
1564лв
1411лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
10524лв
9261лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
1877лв
1693лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
2190лв
2047лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-7%
12793лв
11530лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
5349лв
4986лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-7%
2022лв
1828лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-10%
1618лв
1424лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
4311лв
3903лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-9%
3401лв
2993лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
1955лв
1831лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-6%
1551лв
1427лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
1675лв
1516лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
1955лв
1769лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
1551лв
1365лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
1330лв
1170лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
11350лв
10244лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
9217лв
8111лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
886лв
815лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
1330лв
1223лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
1955лв
1831лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-6%
1117лв
1046лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-6%
1675лв
1569лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-6%
1551лв
1427лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
1396лв
1308лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-6%
1108лв
1019лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
1396лв
1263лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
1108лв
975лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
920лв
810лв
7-11 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
665лв
612лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
1151лв
1040лв
7-11 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
838лв
785лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-6%
2948лв
2656лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
2429лв
2137лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
5161лв
4649лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
4269лв
3757лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
1531лв
1347лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
3671лв
3303лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
3088лв
2717лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
3066лв
2698лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
1877лв
1693лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
3682лв
3312лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
1786лв
1572лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
2190лв
1975лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
2190лв
1975лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
4631лв
4076лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
10807лв
9510лв
16-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
3860лв
3396лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
12888лв
11591лв
16-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-10%
5523лв
4968лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
4603лв
4140лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
3682лв
3312лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
1786лв
1572лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
3088лв
2717лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
10770лв
10054лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-7%
8950лв
8234лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
1564лв
1462лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-7%
1276лв
1174лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
1531лв
1347лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-12%
6294лв
5873лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-7%
7342лв
6607лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
1786лв
1572лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
6132лв
5396лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
1877лв
1693лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
2190лв
1975лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
5256лв
4835лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
6265лв
5513лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
7539лв
6787лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
4631лв
4076лв
22-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
9643лв
8684лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
7992лв
7033лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
5523лв
4968лв
22-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
4542лв
4179лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
5349лв
4986лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-7%
3942лв
3469лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
4720лв
4247лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
5370лв
4725лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
41026лв
36799лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
3580лв
3294лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
4196лв
3775лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
4308лв
4022лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-7%
6462лв
5818лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
3504лв
3083лв
24-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
35228лв
31001лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
1531лв
1347лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
1276лв
1123лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
2296лв
2113лв
25.06-04.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
1564лв
1411лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
4475лв
4117лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
5385лв
5027лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-7%
2815лв
2632лв
25.06-04.07
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-7%
1877лв
1693лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
6175лв
5434лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
7365лв
6624лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
1021лв
898лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
1251лв
1129лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
6175лв
5434лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
7365лв
6624лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
3504лв
3083лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-12%
3860лв
3396лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-12%
3244лв
2985лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
4603лв
4140лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
3057лв
2849лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-7%
3821лв
3561лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-7%
4196лв
3775лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
2595лв
2388лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
999лв
879лв
1-2 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
9766лв
8985лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
8340лв
7765лв
1-11 Юли
1 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-7%
3996лв
3676лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
4603лв
4140лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
11112лв
9974лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
7187лв
6612лв
1-11 Юли
1 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
3860лв
3396лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
11623лв
10841лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-7%
1205лв
1085лв
1-2 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
9476лв
8339лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
4821лв
4502лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-7%
764лв
686лв
2-3 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
2346лв
2113лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
5715лв
5029лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
6637лв
5952лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
649лв
571лв
2-3 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
1943лв
1710лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
5995лв
5275лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
7035лв
6316лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
9470лв
8507лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
2503лв
2251лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
8026лв
7063лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
2099лв
1847лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
313лв
282лв
6-7 Юли
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
7547лв
6641лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
255лв
225лв
6-7 Юли
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
2589лв
2279лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
3051лв
2740лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
8757лв
7852лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
6686лв
5884лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
6706лв
6241лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-7%
7779лв
6976лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
3129лв
2809лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
2668лв
2348лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
5814лв
5349лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
1956лв
1756лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
5588лв
5007лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
4845лв
4264лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
7823лв
7281лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-7%
4845лв
4264лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
5588лв
5007лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
1667лв
1467лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
6783лв
6240лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-8%
2738лв
2551лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-7%
5572лв
4903лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
6783лв
5969лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
6686лв
6152лв
9-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
7779лв
7244лв
9-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-7%
7823лв
7010лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
6482лв
5813лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
2334лв
2148лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
6686лв
5884лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
2668лв
2348лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
3129лв
2809лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
7779лв
6976лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
6482лв
6036лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-7%
10371лв
9302лв
12-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
8915лв
7845лв
12-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-12%
5572лв
5126лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
6424лв
5757лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-10%
5559лв
4892лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
4014лв
3693лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
13566лв
11938лв
15-29 Юли
1 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
5814лв
5349лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
4590лв
4269лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-7%
9075лв
8139лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
6706лв
6241лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-7%
8941лв
8011лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
6572лв
5880лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-11%
5765лв
5073лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
8781лв
8178лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-7%
7543лв
6940лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
15647лв
14019лв
15-29 Юли
1 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
7752лв
6822лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
7801лв
6865лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
4845лв
4264лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
5588лв
5007лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
4668лв
4108лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-12%
6427лв
5752лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
5476лв
4915лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
5620лв
4945лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
2334лв
2148лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
2738лв
2551лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-7%
5814лв
5349лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
3335лв
2935лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
6706лв
6241лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-7%
8721лв
7674лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
8721лв
7674лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
3854лв
3454лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
10059лв
9012лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
10059лв
9012лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
5814лв
5116лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
6783лв
5969лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
7318лв
6815лв
22-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-7%
4817лв
4239лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
8263лв
7396лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
7823лв
7010лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
6706лв
6008лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
2334лв
2148лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
3891лв
3424лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
6286лв
5783лв
22-27 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
4447лв
3913лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
4014лв
3532лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
7225лв
6358лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
2738лв
2551лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-7%
5509лв
4931лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
4590лв
4109лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
4497лв
4030лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
5139лв
4605лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-10%
7823лв
7010лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
6783лв
5969лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
6783лв
5969лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
7823лв
7010лв
27.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
7823лв
7010лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
6783лв
5969лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
18362лв
16435лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
1564лв
1404лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
16056лв
14129лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
1334лв
1174лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
4845лв
4264лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
5588лв
5007лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-10%
5814лв
5116лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
4845лв
4264лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
8894лв
7827лв
1-9 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
6706лв
6008лв
1-7 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
5588лв
5007лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
10278лв
9211лв
1-9 Авг
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
4002лв
3521лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
4693лв
4213лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
7823лв
7010лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
6783лв
5969лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
13341лв
12274лв
4-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
12853лв
11505лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
11239лв
9890лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-12%
15417лв
14350лв
4-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-7%
2334лв
2148лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
2738лв
2551лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-7%
1118лв
1001лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-10%
969лв
853лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
1564лв
1404лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-10%
1334лв
1174лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
8801лв
7744лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
10245лв
9189лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
4497лв
4030лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-10%
3891лв
3424лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
5664лв
5077лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
4885лв
4299лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
2738лв
2551лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-7%
2334лв
2148лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
6312лв
5661лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
5420лв
4769лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
5995лв
5515лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
7035лв
6556лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-7%
4980лв
4383лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
5787лв
5190лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
4997лв
4657лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-7%
4254лв
3913лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
2268лв
2044лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-10%
12066лв
10859лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-10%
5721лв
5141лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
4829лв
4249лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
10936лв
10190лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-7%
1864лв
1641лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
9321лв
8575лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
9169лв
8069лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-12%
10064лв
8856лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
10989лв
9889лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-10%
1564лв
1411лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-10%
1276лв
1123лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-12%
1786лв
1643лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
2190лв
2047лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-7%
2815лв
2540лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-10%
2296лв
2021лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
3128лв
2822лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-10%
9693лв
8726лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-10%
6265лв
5513лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
7539лв
6787лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
8055лв
7088лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
3215лв
2829лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
3791лв
3406лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-10%
2552лв
2245лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-12%
4585лв
4118лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
3893лв
3426лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
2190лв
1975лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
765лв
704лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
938лв
877лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-7%
3066лв
2698лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
3671лв
3303лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-10%
1786лв
1572лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
765лв
704лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
938лв
877лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-7%
626лв
585лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-7%
510лв
469лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
9863лв
9203лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-7%
8249лв
7589лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
6301лв
5693лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
4297лв
3781лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
5063лв
4455лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
5328лв
4813лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-10%
5297лв
4786лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-10%
4260лв
3748лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
1675лв
1516лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-10%
1699лв
1537лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-10%
1353лв
1191лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
1330лв
1170лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-12%
2234лв
2021лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-10%
1773лв
1560лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
1117лв
1046лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-6%
1396лв
1263лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-10%
1108лв
975лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
886лв
815лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
1551лв
1365лв
18-25 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-12%
1955лв
1769лв
18-25 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-10%
838лв
785лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-6%
665лв
612лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
1551лв
1427лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
443лв
408лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
1955лв
1831лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-6%
558лв
523лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-6%
2369лв
2084лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
2974лв
2690лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-10%
838лв
758лв
3-6 Окт
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-10%
665лв
585лв
3-6 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
3106лв
2904лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-7%
2954лв
2718лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-8%
2143лв
2004лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-6%
1837лв
1718лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-6%
1531лв
1431лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-6%
3697лв
3461лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-6%
3545лв
3261лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
2530лв
2327лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
1739лв
1600лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
1491лв
1372лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
1242лв
1143лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
4437лв
4153лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-6%
6265лв
5764лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
7539лв
7038лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-7%
7539лв
7038лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-7%
6265лв
5764лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
6265лв
5764лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
7539лв
7038лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-7%
6392лв
5881лв
22-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
7484лв
6973лв
22-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-7%
6145лв
5654лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
6392лв
5881лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
7177лв
6685лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-7%
7484лв
6973лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-7%
2628лв
2418лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
3147лв
2937лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-7%
5455лв
5078лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-7%
4712лв
4335лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
5523лв
5153лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-7%
4631лв
4261лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
5523лв
5153лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-7%
7637лв
7109лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-7%
4631лв
4261лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
6596лв
6068лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
5523лв
5153лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-7%
4631лв
4261лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
8603лв
7915лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
10048лв
9359лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-7%
11061лв
10176лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
12918лв
12033лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-7%
6392лв
5881лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
7484лв
6973лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-7%
6444лв
6012лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-7%
6145лв
5654лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-8%
7177лв
6685лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-7%
5403лв
4971лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
3962лв
3645лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
5523лв
5153лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-7%
3363лв
3126лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-7%
1173лв
1079лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
1466лв
1349лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
2140лв
1969лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
1759лв
1619лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
2105лв
1965лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-7%
4631лв
4261лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
4480лв
4164лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-7%
2543лв
2372лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-7%
1754лв
1637лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-7%
1404лв
1310лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-7%
2959лв
2722лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
6262лв
5761лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
7185лв
6684лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-7%
6888лв
6337лв
8-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
7780лв
7229лв
8-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-7%
7783лв
7160лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
8993лв
8371лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-7%
6707лв
6226лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-7%
6015лв
5534лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
5995лв
5516лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
6821лв
6341лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-7%
6286лв
5783лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
7318лв
6815лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-7%
6309лв
5873лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-7%
5444лв
5009лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
3455лв
3179лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
4032лв
3755лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-7%
3594лв
3348лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-7%