bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Anthemus Sea Beach Hotel & Spa - Халкидики / Ситония, Елиа Никити

Празници - Намаления и промоции

518лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
591лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1380лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро

Нека морския бриз на Халкидики да Ви доведе до тихия и пясъчен бряг на "Elia Coast" и до Anthemus Sea Beach Hotel & Spa. Anthemus Sea Beach Hotel & Spa е един от трите най-добри хотела на Халкидики - с огромна съвършено поддържана площ, уникално разположение в живописен залив под дивите хълмове на Ситония, типична гръцка архитектура, отлични храна и обслужване с внимание към всеки детайл. Малко са хората почивали в хотела, които не са се върнали в него.

Местоположение на Anthemus Sea Beach Hotel & Spa, Халкидики

Хотел Anthemus Sea Beach Hotel & Spa се простира на площ от 38,000 m² по спокойното крайбрежие Елия до пясъчния плаж награден със Син Флаг и Зелен Ключ - награди за чистота, високо качество, безопасност и грижа за околната среда.
Център на Солун 105 км
Никити 12 км
Неос Мармарас 7 км
Porto Carras Golf Club 12 км
Porto Carras Marina 12 км

разстояние до центъра: 200 м
разстояние до летище: 95km thessaloniki
разстояние до ЖП гара: 108km thessaloniki

Удобства в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Построен до красивия плаж Elia, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa Ви кани да се насладите на лятото.
Плитката вода на морето е идеална за малки деца. Хотелът разполага с шезлонги и чадъри на плажа, а от вашия шезлонг можете директно да поръчате любима напитка под звуците на приятна музика.
Басейните на хотела Тип Лагуна са три на брой. Единият от басейните е детски. Около тях ще намерите голям брой шезлонги и чадъри. Всички басейни и плажната ивица на хотела са под контрола на квалифицирани спасители и се обслужват от бар Ammos.
Опитен екип от възпитатели забавлява децата на възраст от 4 до 12 години с игри и спортни мероприятия на детската площадка и клуб.

За децата:
- високо квалифициран, професионален, многоезичен персонал, който гарантира сигурността и забавлението на децата
- вечерна развлекателна програма за цялото семейство във високия сезон
- европейски стандарти за безопасност на играчките и оборудването за открити и закрити дейности
- детско меню и високи столчета във всички ресторанти
- 24 часа медицинска помощ на територията на хотела
- използване на закрития басейн и анимация в зависимост от метеорологичните условия
- подходящ плаж и море за деца
- закрита и открита детски площадки
- спасители при басейна и на плажа
- бебешки креватчета
- детегледачка срещу допълнително заплащане при поискване

Хотелът има и следните удобства:
- волейболно игрище и тенис корт
- билярд, настолни и компютърни игри
- напълно оборудван фитнес център
- Roof Garden Bar “Horizon”
- паркингът е с капацитет от 140 коли, неохраняем, безплатен.

Стаи и настаняване в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Всяко помещение предлага комфортен интериор, балкон или тераса и прекрасна гледка към плажа, басейна или съседните борови горички. Хотелът има три различни категории апартаменти и две категории стаи, от които можете да избирате:
10 Стандартни стаи - максимална заетост 2-ма души
57 Superior стаи - максимална заетост на 3-ма души (2-ма възрастни + 1 дете), с изглед градина (26 стаи), с изглед море или басейн (31 стаи).
83 Джуниър апартамента - максимална заетост 3-ма възрастни + 1 дете, с изглед градина (49 стаи), с изглед море или басейн (34 стаи).
47 Делукс апартамента - състоят се от 1 хол и 1 отделна спалня, на 1 или 2 етажа.
Максималният капацитет е 3-ма възрастни + 2 деца или 4-ма възрастни + 1 дете, с изглед градина (16 стаи), с изглед море или басейн (31 стаи).
5 Wellness апартамента - намират се до брега на морето, на партерен етаж, максимална заетост 3-ма възрастни + 1 дете, частен басейн.

Удобства в стаите:
- кабелна телевизия
- безплатен Wi-Fi интернет
- директен телефон
- самостоятелен балкон или тераса
- услуга пране на дрехи
- сейф безплатен
- сешоар
- климатик с индивидуално регулиране
- мини хладилник
- обслужване по стаите
- вана / душ
- услуга оправяне на леглото за сватба или годишнина

Хранене, ресторанти и барове в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Elia Основен ресторант - комбинира различни вкусове с безупречно обслужване всеки ден.
Работно време 5:00-10:30 и 19:00-22:00
Опитайте различни и необичайни, както и традиционни и познати вкусове. Панорамен стъклен прозорец ви позволява да гледате кухненския персонал в процеса на създаване и подготовка на храната. Кулинарни демонстрации се провеждат всеки ден по време на закуска и вечеря. От господата се изисква да носят дълги панталони на вечерята.

Уникалното предимство на "Dine Around": Ако размените вечерта на вашия Half Board с а-ла-карт вечеря в "Хоризонт" Гурме ресторант или в таверна "Gialos" ще получите отстъпка от сметката си за храна (без напитки, с предварителна резервация)

Gyalos - а-ла-карт
Работно време 12:30 - 22:30
Менюто а ла карт се състои от морски дарове, прясна риба, ястия на скара и традиционни ястия.

Ηοrizon - Пиано бар - Ресторант
Работно време 17:30 - 01:30
Намира се в сградата на рецепцията и предлага всички видове коктейли, напитки и ястия. Пиано музиката на живо дава едно романтично усещане по време на вечерите.

Амос - бар на басейна и плажа
Работно време 08:30 - 24:00 часа
Предлага освежителни напитки, коктейли, кафе и леки закуски на брега на морето.

Почивка и забавления в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Търсейки равновесие и стремейки се към духовното и физическото благосъстояние Anthemus Oriental Spa обединява цялостен подход за профилактика и възстановяване. Вдъхновени от азиатските лечебни традиции от много векове процедурите са ориентирани към възстановяването и хармонията на ума, тялото и душата. Върнете се назад във времето по мистичните пътища и открийте множество екзотични процедури и ритуали от цял свят ...Бали, Индонезия, Китай, Индия, Тайланд. Отдайте се на вътрешния мир, медитацията и съживяването ...без да бързате, без напрежение и без стрес.
Работно време от 9:00 до 21:00 ч.
СПА съоръжения:
- приемна
- отопляем закрит басейн 11 м х 6 м с естествена дневна светлина
- стил пещера частен басейн за хидротерапия (с резервация)
- сауна с дневна светлина
- парна баня
- леден фонтан
- Rasul
- стая за релакс с дневна светлина
- масажни процедури
- екзотични ритуали като:Royal Thai - уникално лечение от Кралския дворец на Тайланд, Широдара ритуал въз основа на Ayuverda
- пълно фитнес оборудване / свободни тежести и органи
- йога, пилатес и персонално обучение при поискване
- маникюр и педикюр салон
- съблекални със самостоятелни шкафчета, тоалетни и душове.
Безплатни кърпи, халати за баня, чехли, тоалетни принадлежности и напитки за всички гости, използващи спа зоната.

Плаж

Плажът е разположен на малък залив с плитък вход и е по-скоро чакълест.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

863лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1380лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
986лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1678лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1208лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
464лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1380лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1183лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1208лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1577лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1553лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1971лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1035лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1072лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
834лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
357лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
863лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
789лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2449лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
651лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
715лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
7513лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1935лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
908лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
690лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1191лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
953лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1380лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1774лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
591лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2192лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1421лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1725лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
476лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
357лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
690лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1553лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1165лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
596лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
518лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
518лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1035лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1725лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1380лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
7617лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
863лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1208лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
591лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
789лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3438лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
518лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1380лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1798лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
6530лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4011лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5075лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1541лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2546лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1380лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2546лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2063лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4544лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3565лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1380лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3052лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5608лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
9521лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
863лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1134лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
591лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4011лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1798лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4807лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
6525лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4005лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2421лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1035лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
690лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
538лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1306лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3789лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2169лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3438лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
986лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
986лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1380лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1183лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1440лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1619лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1481лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1798лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3066лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1284лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1101лв
20-27 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2555лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1380лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3106лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
789лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4011лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3204лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5075лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1798лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3066лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
6132лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4807лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2628лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4467лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1105лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1183лв
30.08-05.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2774лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1380лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1208лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1208лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1208лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
518лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1208лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3189лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1208лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
518лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
345лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
887лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1849лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2533лв
11-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
567лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
789лв
14-18 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
6491лв
15-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4584лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1380лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1183лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1183лв
21-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4544лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2865лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2865лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
10518лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
986лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1183лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4584лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
986лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1528лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1375лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2865лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4544лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
4544лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4508лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
7484лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4011лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4736лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3894лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3946лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3754лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
6132лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3066лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
8812лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1752лв
18-22 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1541лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4350лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3894лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5256лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5608лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3066лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5075лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1284лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
6132лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
6489лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3625лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4350лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1798лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2878лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1499лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4508лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2292лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1380лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2865лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4584лв
4-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
345лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2392лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1208лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
345лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2312лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
863лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
567лв
6-8 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
834лв
9-16 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2345лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
994лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2583лв
19-25 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1842лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1387лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1154лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1380лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1208лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4213лв
26.05-02.06
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1208лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1380лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1208лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2152лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2312лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
807лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1208лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1380лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2555лв
3-6 Юни
3 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
690лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1208лв
4-11 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1035лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1208лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
863лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1883лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1232лв
8-15 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1257лв
9-16 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5350лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4824лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2644лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3853лв
12-20 Юни
1 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1331лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1158лв
13-19 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
764лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
591лв
14-17 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1380лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3438лв
15-20 Юни
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1380лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4011лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
986лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3565лв
16-23 Юни
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5259лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
394лв
18-20 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4544лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4544лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3565лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1971лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4011лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3565лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5093лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2706лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1719лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2865лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1577лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1183лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4011лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4813лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4584лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3565лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4813лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
509лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2865лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3438лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3757лв
28.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1031лв
28.06-01.07
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1719лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1719лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2760лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2366лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2406лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3094лв
2-11 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4544лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3438лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
986лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
591лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3438лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3438лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2546лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5259лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1719лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2073лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3754лв
11-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4923лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4560лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1284лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
6409лв
16-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5608лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5256лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1798лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3245лв
19-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5800лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3809лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4350лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1947лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4109лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4761лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5075лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1284лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1798лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
9521лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3595лв
24.07-07.08
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4350лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5713лв
25-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2568лв
28.07-07.08
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3245лв
30.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3942лв
30.07-08.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1541лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
7585лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4005лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2054лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1798лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
8700лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
6525лв
8-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
7008лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1798лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
8298лв
13.08-20.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4350лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4807лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
257лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1696лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1183лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
591лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
986лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1577лв
30.08-07.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4074лв
30.08-07.09
1 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4544лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4125лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
649лв
1-2 Сеп
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3895лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1183лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
986лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1183лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1380лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3558лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2877лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1208лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1208лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1076лв
18-22 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1208лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
690лв
23-27 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1208лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1933лв
23-30 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2690лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1208лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: сейф в стаите, интернет в хотела, интернет в стаите, паркинг 140 cars.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Anthemus Sea Beach Hotel, Anthemus Sea Beach Hotel halkidiki, Anthemus Sea Beach Hotel sithonia, Anthemus Sea Beach Hotel sitonia, Anthemus Sea Beach Hotel elia nikitis, Anthemus Sea Beach Hotel greece, Anthemus Sea Beach Hotel гърция, Anthemus Sea Beach Hotel халкидики, Anthemus Sea Beach Hotel ситония, Anthemus Sea Beach Hotel елиа никити, Anthemus Sea Beach Hotel 2022, Anthemus Sea Beach Hotel цени, Anthemus Sea Beach Hotel мнения, Anthemus Sea Beach Hotel цени 2022, Anthemus Sea Beach Hotel лято 2022, Anthemus Sea Beach Hotel ранни записвания, Anthemus Sea Beach Hotel last minute, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa гърция, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa халкидики, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa ситония, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa елиа никити, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa цени, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa мнения, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa цени 2022, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa лято 2022, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa ранни записвания, anthemus sea, anthemus sea halkidiki, anthemus sea sithonia, anthemus sea sitonia, anthemus sea elia nikitis, anthemus sea greece, anthemus sea гърция, anthemus sea халкидики, anthemus sea ситония, anthemus sea елиа никити, anthemus sea 2022, anthemus sea цени, anthemus sea мнения, anthemus sea цени 2022, anthemus sea лято 2022, anthemus sea ранни записвания, anthemus sea last minute, anthemus sea hotel, anthemus sea hotel halkidiki, anthemus sea hotel sithonia, anthemus sea hotel sitonia, anthemus sea hotel elia nikitis, anthemus sea hotel greece, anthemus sea hotel гърция, anthemus sea hotel халкидики, anthemus sea hotel ситония, anthemus sea hotel елиа никити, anthemus sea hotel 2022, anthemus sea hotel цени, anthemus sea hotel мнения, anthemus sea hotel цени 2022, anthemus sea hotel лято 2022, anthemus sea hotel ранни записвания, anthemus sea hotel last minute, anthemus sea beach, anthemus sea beach halkidiki, anthemus sea beach sithonia, anthemus sea beach sitonia, anthemus sea beach elia nikitis, anthemus sea beach greece, anthemus sea beach гърция, anthemus sea beach халкидики, anthemus sea beach ситония, anthemus sea beach елиа никити, anthemus sea beach 2022, anthemus sea beach цени, anthemus sea beach мнения, anthemus sea beach цени 2022, anthemus sea beach лято 2022, anthemus sea beach ранни записвания, anthemus sea beach last minute, антемус, антемус гърция, антемус халкидики, антемус ситония, антемус елиа никити, антемус цени, антемус мнения, антемус цени 2022, антемус лято 2022, антемус ранни записвания, антемус хотел, антемус хотел гърция, антемус хотел халкидики, антемус хотел ситония, антемус хотел елиа никити, антемус хотел цени, антемус хотел мнения, антемус хотел цени 2022, антемус хотел лято 2022, антемус хотел ранни записвания, антемус сий хотел, антемус сий хотел гърция, антемус сий хотел халкидики, антемус сий хотел ситония, антемус сий хотел елиа никити, антемус сий хотел цени, антемус сий хотел мнения, антемус сий хотел цени 2022, антемус сий хотел лято 2022, антемус сий хотел ранни записвания, антемус сий, антемус сий гърция, антемус сий халкидики, антемус сий ситония, антемус сий елиа никити, антемус сий цени, антемус сий мнения, антемус сий цени 2022, антемус сий лято 2022, антемус сий ранни записвания, антемус сий бийч, антемус сий бийч гърция, антемус сий бийч халкидики, антемус сий бийч ситония, антемус сий бийч елиа никити, антемус сий бийч цени, антемус сий бийч мнения, антемус сий бийч цени 2022, антемус сий бийч лято 2022, антемус сий бийч ранни записвания, антемус сий бийч хотел, антемус сий бийч хотел гърция, антемус сий бийч хотел халкидики, антемус сий бийч хотел ситония, антемус сий бийч хотел елиа никити, антемус сий бийч хотел цени, антемус сий бийч хотел мнения, антемус сий бийч хотел цени 2022, антемус сий бийч хотел лято 2022, антемус сий бийч хотел ранни записвания

cache load