bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Anthemus Sea Beach Hotel & Spa - Халкидики / Ситония, Елиа Никити

Празници - Намаления и промоции

749лв
637лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
960лв
848лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-12%
385лв
328лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
544лв
486лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
1073лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Пълен пансион

26 резервации наскоро
862лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
480лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Пълен пансион

16 резервации наскоро
375лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
362лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Пълен пансион

23 резервации наскоро
257лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
385лв
347лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
544лв
505лв
28.04-01.05
на човек

1 май 2023
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-7%
1269лв
1179лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-7%
899лв
809лв
29.04-06.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1269лв
1179лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-7%
899лв
809лв
30.04-07.05
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2757лв
2548лв
20-24 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-8%
2089лв
1880лв
20-24 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1680лв
1549лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-8%
1311лв
1180лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
749лв
674лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
960лв
885лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-8%
1509лв
1358лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1878лв
1727лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-8%
862лв
776лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1073лв
987лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-8%

Нека морския бриз на Халкидики да Ви доведе до тихия и пясъчен бряг на "Elia Coast" и до Anthemus Sea Beach Hotel & Spa. Anthemus Sea Beach Hotel & Spa е един от трите най-добри хотела на Халкидики - с огромна съвършено поддържана площ, уникално разположение в живописен залив под дивите хълмове на Ситония, типична гръцка архитектура, отлични храна и обслужване с внимание към всеки детайл. Малко са хората почивали в хотела, които не са се върнали в него.

Местоположение на Anthemus Sea Beach Hotel & Spa, Халкидики

Хотел Anthemus Sea Beach Hotel & Spa се простира на площ от 38,000 m² по спокойното крайбрежие Елия до пясъчния плаж награден със Син Флаг и Зелен Ключ - награди за чистота, високо качество, безопасност и грижа за околната среда.
Център на Солун 105 км
Никити 12 км
Неос Мармарас 7 км
Porto Carras Golf Club 12 км
Porto Carras Marina 12 км

разстояние до центъра: 200 м
разстояние до летище: 95km thessaloniki
разстояние до ЖП гара: 108km thessaloniki

Удобства в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Построен до красивия плаж Elia, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa Ви кани да се насладите на лятото.
Плитката вода на морето е идеална за малки деца. Хотелът разполага с шезлонги и чадъри на плажа, а от вашия шезлонг можете директно да поръчате любима напитка под звуците на приятна музика.
Басейните на хотела Тип Лагуна са три на брой. Единият от басейните е детски. Около тях ще намерите голям брой шезлонги и чадъри. Всички басейни и плажната ивица на хотела са под контрола на квалифицирани спасители и се обслужват от бар Ammos.
Опитен екип от възпитатели забавлява децата на възраст от 4 до 12 години с игри и спортни мероприятия на детската площадка и клуб.

За децата:
- високо квалифициран, професионален, многоезичен персонал, който гарантира сигурността и забавлението на децата
- вечерна развлекателна програма за цялото семейство във високия сезон
- европейски стандарти за безопасност на играчките и оборудването за открити и закрити дейности
- детско меню и високи столчета във всички ресторанти
- 24 часа медицинска помощ на територията на хотела
- използване на закрития басейн и анимация в зависимост от метеорологичните условия
- подходящ плаж и море за деца
- закрита и открита детски площадки
- спасители при басейна и на плажа
- бебешки креватчета
- детегледачка срещу допълнително заплащане при поискване

Хотелът има и следните удобства:
- волейболно игрище и тенис корт
- билярд, настолни и компютърни игри
- напълно оборудван фитнес център
- Roof Garden Bar “Horizon”
- паркингът е с капацитет от 140 коли, неохраняем, безплатен.

Стаи и настаняване в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Всяко помещение предлага комфортен интериор, балкон или тераса и прекрасна гледка към плажа, басейна или съседните борови горички. Хотелът има три различни категории апартаменти и две категории стаи, от които можете да избирате:
10 Стандартни стаи - максимална заетост 2-ма души
57 Superior стаи - максимална заетост на 3-ма души (2-ма възрастни + 1 дете), с изглед градина (26 стаи), с изглед море или басейн (31 стаи).
83 Джуниър апартамента - максимална заетост 3-ма възрастни + 1 дете, с изглед градина (49 стаи), с изглед море или басейн (34 стаи).
47 Делукс апартамента - състоят се от 1 хол и 1 отделна спалня, на 1 или 2 етажа.
Максималният капацитет е 3-ма възрастни + 2 деца или 4-ма възрастни + 1 дете, с изглед градина (16 стаи), с изглед море или басейн (31 стаи).
5 Wellness апартамента - намират се до брега на морето, на партерен етаж, максимална заетост 3-ма възрастни + 1 дете, частен басейн.

Удобства в стаите:
- кабелна телевизия
- безплатен Wi-Fi интернет
- директен телефон
- самостоятелен балкон или тераса
- услуга пране на дрехи
- сейф безплатен
- сешоар
- климатик с индивидуално регулиране
- мини хладилник
- обслужване по стаите
- вана / душ
- услуга оправяне на леглото за сватба или годишнина

Хранене, ресторанти и барове в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Elia Основен ресторант - комбинира различни вкусове с безупречно обслужване всеки ден.
Работно време 5:00-10:30 и 19:00-22:00
Опитайте различни и необичайни, както и традиционни и познати вкусове. Панорамен стъклен прозорец ви позволява да гледате кухненския персонал в процеса на създаване и подготовка на храната. Кулинарни демонстрации се провеждат всеки ден по време на закуска и вечеря. От господата се изисква да носят дълги панталони на вечерята.

Уникалното предимство на "Dine Around": Ако размените вечерта на вашия Half Board с а-ла-карт вечеря в "Хоризонт" Гурме ресторант или в таверна "Gialos" ще получите отстъпка от сметката си за храна (без напитки, с предварителна резервация)

Gyalos - а-ла-карт
Работно време 12:30 - 22:30
Менюто а ла карт се състои от морски дарове, прясна риба, ястия на скара и традиционни ястия.

Ηοrizon - Пиано бар - Ресторант
Работно време 17:30 - 01:30
Намира се в сградата на рецепцията и предлага всички видове коктейли, напитки и ястия. Пиано музиката на живо дава едно романтично усещане по време на вечерите.

Амос - бар на басейна и плажа
Работно време 08:30 - 24:00 часа
Предлага освежителни напитки, коктейли, кафе и леки закуски на брега на морето.

Почивка и забавления в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Търсейки равновесие и стремейки се към духовното и физическото благосъстояние Anthemus Oriental Spa обединява цялостен подход за профилактика и възстановяване. Вдъхновени от азиатските лечебни традиции от много векове процедурите са ориентирани към възстановяването и хармонията на ума, тялото и душата. Върнете се назад във времето по мистичните пътища и открийте множество екзотични процедури и ритуали от цял свят ...Бали, Индонезия, Китай, Индия, Тайланд. Отдайте се на вътрешния мир, медитацията и съживяването ...без да бързате, без напрежение и без стрес.
Работно време от 9:00 до 21:00 ч.
СПА съоръжения:
- приемна
- отопляем закрит басейн 11 м х 6 м с естествена дневна светлина
- стил пещера частен басейн за хидротерапия (с резервация)
- сауна с дневна светлина
- парна баня
- леден фонтан
- Rasul
- стая за релакс с дневна светлина
- масажни процедури
- екзотични ритуали като:Royal Thai - уникално лечение от Кралския дворец на Тайланд, Широдара ритуал въз основа на Ayuverda
- пълно фитнес оборудване / свободни тежести и органи
- йога, пилатес и персонално обучение при поискване
- маникюр и педикюр салон
- съблекални със самостоятелни шкафчета, тоалетни и душове.
Безплатни кърпи, халати за баня, чехли, тоалетни принадлежности и напитки за всички гости, използващи спа зоната.

Плаж

Плажът е разположен на малък залив с плитък вход и е по-скоро чакълест.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1509лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1878лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1132лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1343лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
1078лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1341лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
1680лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
1311лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1200лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
936лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1145лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1409лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
936лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1200лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1610лв
1480лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-8%
1293лв
1164лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1981лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
2350лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
720лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
562лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
906лв
810лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-11%
642лв
546лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
2160лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1686лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1049лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1233лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
1440лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
1124лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
906лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
642лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
514лв
437лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
725лв
648лв
1-5 Май
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
1124лв
1011лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1440лв
1328лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-8%
1509лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1878лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
5617лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
4663лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1873лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
2400лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1686лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
2160лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1920лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
1498лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
960лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
749лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2350лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1981лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1945лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
1576лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2591лв
2387лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-8%
2037лв
1833лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
6242лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
5073лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2675лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
2174лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4192лв
3825лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-9%
3664лв
3298лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
9228лв
8305лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
10898лв
9975лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-8%
1341лв
1234лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-8%
1078лв
970лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
3354лв
3019лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
3908лв
3572лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-9%
1744лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
1428лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2380лв
2181лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-8%
4353лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1984лв
1786лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
5091лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
1073лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
862лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1269лв
1134лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-11%
899лв
765лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
642лв
546лв
4-9 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
906лв
810лв
4-9 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-11%
1200лв
1107лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-8%
936лв
843лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
562лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
720лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
1409лв
1294лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-8%
1145лв
1031лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
4898лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5715лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
5868лв
5355лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-9%
5130лв
4617лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
5449лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
4614лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1981лв
1782лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2350лв
2152лв
29.07-05.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-8%
2080лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
1711лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1752лв
1577лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
2587лв
2412лв
1-6 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-7%
1156лв
983лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1285лв
1111лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-14%
1631лв
1458лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-11%
1812лв
1639лв
1-11 Май
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-10%
2429лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
960лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1901лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1311лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
749лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1680лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
3620лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4253лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
6219лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
5129лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2952лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
2617лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1293лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1610лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
2142лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2425лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
7629лв
6983лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-8%
6460лв
5814лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
7629лв
6983лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-8%
6460лв
5814лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
6389лв
5750лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
7522лв
6884лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-8%
1994лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2416лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
647лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
805лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
1228лв
1132лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-8%
965лв
868лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
1812лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1285лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
899лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1269лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
725лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
514лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
544лв
486лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-11%
385лв
328лв
1-4 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1440лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1920лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1498лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1124лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3188лв
2924лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-8%
2634лв
2371лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1878лв
1727лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-8%
1509лв
1358лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1945лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1576лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
647лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
805лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
7862лв
7208лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-8%
6539лв
5885лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
5714лв
5143лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
6668лв
6096лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-9%
8383лв
7651лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-9%
7329лв
6596лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
7329лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
8383лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
5130лв
4617лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
5868лв
5355лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-9%
2560лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
3087лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
2277лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2751лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
7134лв
6554лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-8%
5798лв
5218лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1156лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1631лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
1087лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
771лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
385лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
544лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
771лв
655лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1087лв
972лв
1-7 Май
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-11%
1680лв
1549лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

30 резервации наскоро
-8%
1311лв
1180лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
1200лв
1107лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-8%
936лв
843лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1200лв
1107лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-8%
936лв
843лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
4519лв
9-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
3701лв
9-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1610лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
1293лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
6242лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
5073лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4664лв
4279лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-8%
3847лв
3462лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
1878лв
1727лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-8%
1509лв
1358лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1073лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
862лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1859лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2281лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
7634лв
7002лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-8%
6311лв
5680лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1428лв
1285лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1744лв
1602лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-8%
1981лв
1782лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
2350лв
2152лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-8%
4259лв
3833лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
4892лв
4466лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-9%
6708лв
6037лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
7815лв
7145лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-9%
8290лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
9801лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
3206лв
2885лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
3887лв
3566лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-8%
1450лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1028лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1028лв
874лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1450лв
1296лв
1-9 Май
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-11%
4178лв
3855лв
24-29 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-8%
3233лв
2910лв
24-29 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
2906лв
2615лв
6-11 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
3741лв
3450лв
6-11 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-8%
4224лв
3801лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
4962лв
4540лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-9%
2564лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3109лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
3219лв
2961лв
20-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-8%
3880лв
20-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2587лв
2328лв
20-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
4829лв
20-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
1940лв
1746лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
2415лв
2221лв
21-30 Юни
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-8%
1878лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
5126лв
4708лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-8%
1509лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4181лв
3763лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
5073лв
4566лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
6376лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
6242лв
5735лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-8%
5268лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
3887лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
3847лв
3462лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
4664лв
4279лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-8%
3206лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1341лв
1234лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-8%
1878лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1078лв
970лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
5350лв
4916лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-8%
1509лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4348лв
3914лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
3849лв
3527лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-8%
3216лв
2895лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1698лв
1528лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
2014лв
1844лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-8%
5715лв
5226лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-9%
4898лв
4408лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
3354лв
3019лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
3908лв
3572лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-9%
1415лв
1273лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1678лв
1537лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-8%
10898лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
9228лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
45438лв
40894лв
25.07-25.08
4 възрастни, 2 деца

31 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
51977лв
47433лв
25.07-25.08
4 възрастни, 2 деца

31 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-9%
1343лв
1229лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-8%
1132лв
1019лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-10%
8776лв
8031лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-8%
7453лв
6708лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
4791лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
5582лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
2281лв
2095лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-8%
1859лв
1673лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
11267лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
13772лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
5350лв
4916лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-8%
4348лв
3914лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1708лв
1575лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-8%
1339лв
1205лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1311лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1680лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
4424лв
4077лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-8%
3470лв
3123лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2479лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
3160лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
1552лв
1447лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-7%
1051лв
946лв
1-4 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2612лв
19-24 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3447лв
19-24 Май
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
3219лв
25-31 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
2587лв
25-31 Май
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1049лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1233лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
3160лв
2912лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-8%
2479лв
2231лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2099лв
1889лв
8-18 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
2626лв
2416лв
8-18 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-8%
27230лв
24956лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-8%
22734лв
20460лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
6219лв
5706лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-8%
5129лв
4616лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
3756лв
3454лв
17.06-01.07
на човек

14 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-8%
3018лв
2716лв
17.06-01.07
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
7247лв
6523лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
8917лв
8193лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-8%
2683лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
8362лв
7526лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2155лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
10252лв
9416лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-8%
7956лв
7287лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-8%
6690лв
6021лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
4348лв
3914лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
5350лв
4916лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-8%
1509лв
1358лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1878лв
1727лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-8%
5972лв
5480лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-8%
3206лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3567лв
3277лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-8%
4917лв
4426лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
2899лв
2609лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
3887лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
3887лв
3566лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-8%
3206лв
2885лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
4459лв
4096лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-8%
3624лв
3261лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
5442лв
4993лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-8%
4488лв
4039лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
5126лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
3206лв
2885лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
6440лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
3887лв
3566лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-8%
8706лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
5271лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4181лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
10183лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1660лв
1494лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2029лв
1863лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-8%
5189лв
4670лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
6142лв
5623лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-8%
6493лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
5539лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
5093лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
6042лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
5324лв
4791лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
6269лв
5736лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-8%
5449лв
4988лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-8%
4614лв
4153лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
4898лв
4408лв
12-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1698лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
5715лв
5226лв
12-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-9%
2014лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
8573лв
7838лв
14-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-9%
7347лв
6612лв
14-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
5537лв
4983лв
16-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
6539лв
5985лв
16-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-8%
8794лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
10060лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
7629лв
6983лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-8%
6460лв
5814лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1678лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
1415лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3354лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
3908лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
3148лв
2834лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
3702лв
3387лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-9%
4295лв
23-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
3557лв
23-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4638лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
5583лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
7347лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
6293лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
5617лв
5150лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-8%
4663лв
4197лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
8917лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
7247лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
6151лв
5650лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
-8%
5017лв
4516лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
2655лв
2442лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-8%
2127лв
1915лв
1-11 Сеп
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1341лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
1078лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
4664лв
4279лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-8%
1073лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
862лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3847лв
3462лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
257лв
231лв
28-30 Апр
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
362лв
337лв
28-30 Апр
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-7%
385лв
347лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
3968лв
3557лв
29.04-08.05
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-10%
2742лв
2331лв
29.04-08.05
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
544лв
505лв
29.04-02.05
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-7%
128лв
116лв
30.04-01.05
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
181лв
168лв
30.04-01.05
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-7%
2057лв
1851лв
1-6 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2848лв
2642лв
1-6 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-7%
609лв
14-16 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
882лв
14-16 Май
2 възрастни, 1 дете

2 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
1167лв
1069лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-8%
983лв
884лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2997лв
2697лв
19-27 Май
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-10%
3841лв
3541лв
19-27 Май
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-8%
936лв
843лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1200лв
1107лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-8%
720лв
664лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-8%
1200лв
1107лв
21-26 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-8%
562лв
506лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
936лв
843лв
21-26 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
960лв
885лв
22-26 Май
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-8%
749лв
674лв
22-26 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
720лв
664лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-8%
562лв
506лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
936лв
843лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
1200лв
1107лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-8%
7552лв
6796лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
9503лв
8748лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-8%
1680лв
1549лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-8%
1124лв
1011лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1440лв
1328лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-8%
1311лв
1180лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
749лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1124лв
1011лв
31.05-06.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
1440лв
1328лв
31.05-06.06
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-8%
960лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
2612лв
2351лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-10%
2479лв
2231лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
3447лв
3186лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-8%
3160лв
2912лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
-8%
1311лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
899лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1057лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
1680лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
187лв
169лв
5-6 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
1468лв
1353лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-8%
1152лв
1037лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-10%
6426лв
5783лв
5-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
8096лв
7453лв
5-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-8%
240лв
221лв
5-6 Юни
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-8%
3131лв
2818лв
7-12 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
3966лв
3653лв
7-12 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-8%
1581лв
1455лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-8%
1265лв
1139лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
5350лв
4916лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-8%
3076лв
2825лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-8%
2509лв
2258лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1878лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

25 резервации наскоро
1509лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4348лв
3914лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-10%
3624лв
3261лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2732лв
2507лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
-8%
1878лв
1727лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
-8%
1509лв
1358лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
4459лв
4096лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-8%
6242лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
5073лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2258лв
2032лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1618лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

28 резервации наскоро
2564лв
2308лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1433лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3109лв
2853лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

26 резервации наскоро
-8%
5073лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
6242лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
1878лв
1727лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-8%
9924лв
9079лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

27 резервации наскоро
-9%
8447лв
7602лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-10%
1509лв
1358лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2155лв
1940лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2683лв
2467лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-8%
3978лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

23 резервации наскоро
4459лв
4096лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

24 резервации наскоро
-8%
3624лв
3261лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
3345лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4488лв
4039лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1724лв
1552лв
20-28 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
5073лв
4566лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
5442лв
4993лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-8%
2146лв
1974лв
20-28 Юни
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-8%
6242лв
5735лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

29 резервации наскоро
-8%
4488лв
4039лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
2683лв
2467лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-8%
2155лв
1940лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
5442лв
4993лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-8%
4488лв
4039лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
2587лв
2328лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
3219лв
2961лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-8%
5442лв
4993лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-8%
8976лв
23.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4488лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3206лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3887лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
6242лв
5735лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-8%
1078лв
970лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1341лв
1234лв
23-28 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-8%
5442лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
10883лв
23.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
5073лв
4566лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2146лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
3345лв
3010лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
3887лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
5304лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
3206лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
4460лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2634лв
2371лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
3188лв
2924лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-8%
1724лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1610лв
1480лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-8%
4101лв
3766лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-8%
1293лв
1164лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
6242лв
5735лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-8%
4459лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
1610лв
1480лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-8%
5073лв
4566лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
1341лв
1234лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-8%
3624лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1078лв
970лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1293лв
1164лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
4459лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
5568лв
5106лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-8%
4488лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4619лв
4157лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
3847лв
3462лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
3624лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
5442лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
4664лв
4279лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-8%
4488лв
4039лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
5442лв
4993лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-8%
1610лв
1480лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-8%
1293лв
1164лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
3206лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
3887лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
10113лв
9102лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
268лв
30.06-01.07
на човек

1 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
216лв
30.06-01.07
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
12191лв
11180лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-8%
4664лв
4279лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
-8%
11166лв
10239лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-8%
46271лв
42362лв
01.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-8%
5479лв
4931лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
39090лв
35181лв
01.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
9277лв
8349лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
3847лв
3462лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
7112лв
6401лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
8474лв
7763лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-8%
4516лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1696лв
1545лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-9%
5617лв
5150лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-8%
29969лв
26972лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
35146лв
32149лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-9%
7112лв
6401лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
4663лв
4197лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
8474лв
7763лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-8%
6569лв
6021лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-8%
5465лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
1512лв
1360лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1927лв
1734лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
3497лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1341лв
1234лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-8%
2348лв
2156лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-8%
4130лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
1078лв
970лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
4745лв
4270лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
8825лв
8079лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-8%
2564лв
3-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
4197лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
7462лв
6716лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
5830лв
5247лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
5013лв
4512лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
3109лв
3-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
5015лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
5747лв
5272лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-8%
6920лв
6337лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-8%
5967лв
5466лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

16 резервации наскоро
-8%
7711лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1213лв
1091лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
641лв
577лв
4-5 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
3556лв
3200лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
9344лв
8561лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-8%
9214лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
7833лв
7049лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1476лв
1355лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-8%
777лв
713лв
4-5 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-8%
4237лв
3882лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-8%
2027лв
1856лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-8%
4548лв
4093лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
6996лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5365лв
4910лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-8%
1711лв
1540лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
8319лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

11 резервации наскоро
6355лв
6-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
6040лв
5531лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-8%
7445лв
6-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
5095лв
4586лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2263лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2685лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
6531лв
5878лв
8-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
7620лв
6967лв
8-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-9%
7620лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
6531лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
8727лв
7992лв
9-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-8%
6042лв
5533лв
9-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-8%
7356лв
6621лв
9-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

13 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
5093лв
4584лв
9-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
7815лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
4082лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
4763лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
6708лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2350лв
2152лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-8%
8776лв
8031лв
10-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-8%
1981лв
1782лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
7453лв
6708лв
10-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
4614лв
4153лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
5449лв
4988лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

20 резервации наскоро
-8%
3354лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1132лв
1019лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1343лв
1229лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
-8%
3908лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
6668лв
6096лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-9%
5714лв
5143лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
5868лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
2350лв
2152лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-8%
5130лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1981лв
1782лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
5324лв
4791лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1237лв
1124лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-9%
1132лв
1019лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
6269лв
5736лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

21 резервации наскоро
-8%
7620лв
6967лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-9%
8383лв
7651лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

19 резервации наскоро
-9%
5863лв
5277лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
7329лв
6596лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
6531лв
5878лв
18-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
6707лв
6120лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-9%
6668лв
6096лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

22 резервации наскоро
-9%
5714лв
5143лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
566лв
509лв
21-23 Юли
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
671лв
615лв
21-23 Юли
на човек

2 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-8%
6668лв
6096лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-9%
5714лв
5143лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
1981лв
1782лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2350лв
2152лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-8%
1678лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
1415лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
9808лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
8305лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
6531лв
5878лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
7620лв
6967лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-9%
4763лв
4355лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-9%
4082лв
3673лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2546лв
2292лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-10%
2014лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
1698лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
3021лв
2766лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-8%
2014лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
8776лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

15 резервации наскоро
1698лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
7453лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1981лв
1782лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
2350лв
2152лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

9 резервации наскоро
-8%
10260лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
5706лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
11737лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
4810лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
3354лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3908лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

3 резервации наскоро
2350лв
2152лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-8%
1415лв
1273лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
1678лв
1537лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
-8%
1981лв
1782лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
7629лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
6460лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
5750лв
5175лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-10%
6699лв
6124лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-9%
2829лв
2546лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
3357лв
3074лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-8%
9583лв
8625лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
11165лв
10207лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-9%
7522лв
6884лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Пълен пансион

5 резервации наскоро
-8%
6389лв
5750лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
5715лв
5226лв
10-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-9%
9583лв
8625лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
11165лв
10207лв
10-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Пълен пансион

17 резервации наскоро
-9%
4898лв
4408лв
10-16 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
7620лв
6967лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-9%
3021лв
2766лв
12-21 Авг
на човек

9 нощувки
Пълен пансион

1 резервации наскоро
-8%
2546лв
2292лв
12-21 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
6531лв
5878лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
7453лв
6708лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
8776лв
8031лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

7 резервации наскоро
-8%
1132лв
1019лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1343лв
1229лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Пълен пансион

18 резервации наскоро
-8%
10282лв
9454лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
-8%
8278лв
7450лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
2350лв
2152лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Пълен пансион

13 резервации наскоро
-8%
3691лв
3385лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-8%
1981лв
1782лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
3058лв
2752лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-10%
1415лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1678лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Пълен пансион

10 резервации наскоро
6063лв
5457лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
8319лв
7620лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

0 резервации наскоро
-8%
5364лв
4827лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
6996лв
6297лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
6318лв
5781лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

6 резервации наскоро
-8%
7232лв
6626лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

12 резервации наскоро
-8%
4197лв
3777лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
4838лв
4354лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
5015лв
4595лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-8%
5792лв
5308лв
25.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Пълен пансион

4 резервации наскоро
-8%
4839лв
4437лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Пълен пансион

2 резервации наскоро
-8%
4062лв
3724лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Пълен пансион

8 резервации наскоро
-8%
4022лв
3620лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
6082лв
5474лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
7405лв
6797лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Пълен пансион

14 резервации наскоро
-8%
3381лв
3043лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
3847лв
3462лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете