bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Anthemus Sea Beach Hotel & Spa - Халкидики / Ситония, Елиа Никити

Празници - Намаления и промоции

4011лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
591лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1596лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
579лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро

Нека морския бриз на Халкидики да Ви доведе до тихия и пясъчен бряг на "Elia Coast" и до Anthemus Sea Beach Hotel & Spa. Anthemus Sea Beach Hotel & Spa е един от трите най-добри хотела на Халкидики - с огромна съвършено поддържана площ, уникално разположение в живописен залив под дивите хълмове на Ситония, типична гръцка архитектура, отлични храна и обслужване с внимание към всеки детайл. Малко са хората почивали в хотела, които не са се върнали в него.

Местоположение на Anthemus Sea Beach Hotel & Spa, Халкидики

Хотел Anthemus Sea Beach Hotel & Spa се простира на площ от 38,000 m² по спокойното крайбрежие Елия до пясъчния плаж награден със Син Флаг и Зелен Ключ - награди за чистота, високо качество, безопасност и грижа за околната среда.
Център на Солун 105 км
Никити 12 км
Неос Мармарас 7 км
Porto Carras Golf Club 12 км
Porto Carras Marina 12 км

разстояние до центъра: 200 м
разстояние до летище: 95km thessaloniki
разстояние до ЖП гара: 108km thessaloniki

Удобства в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Построен до красивия плаж Elia, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa Ви кани да се насладите на лятото.
Плитката вода на морето е идеална за малки деца. Хотелът разполага с шезлонги и чадъри на плажа, а от вашия шезлонг можете директно да поръчате любима напитка под звуците на приятна музика.
Басейните на хотела Тип Лагуна са три на брой. Единият от басейните е детски. Около тях ще намерите голям брой шезлонги и чадъри. Всички басейни и плажната ивица на хотела са под контрола на квалифицирани спасители и се обслужват от бар Ammos.
Опитен екип от възпитатели забавлява децата на възраст от 4 до 12 години с игри и спортни мероприятия на детската площадка и клуб.

За децата:
- високо квалифициран, професионален, многоезичен персонал, който гарантира сигурността и забавлението на децата
- вечерна развлекателна програма за цялото семейство във високия сезон
- европейски стандарти за безопасност на играчките и оборудването за открити и закрити дейности
- детско меню и високи столчета във всички ресторанти
- 24 часа медицинска помощ на територията на хотела
- използване на закрития басейн и анимация в зависимост от метеорологичните условия
- подходящ плаж и море за деца
- закрита и открита детски площадки
- спасители при басейна и на плажа
- бебешки креватчета
- детегледачка срещу допълнително заплащане при поискване

Хотелът има и следните удобства:
- волейболно игрище и тенис корт
- билярд, настолни и компютърни игри
- напълно оборудван фитнес център
- Roof Garden Bar “Horizon”
- паркингът е с капацитет от 140 коли, неохраняем, безплатен.

Стаи и настаняване в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Всяко помещение предлага комфортен интериор, балкон или тераса и прекрасна гледка към плажа, басейна или съседните борови горички. Хотелът има три различни категории апартаменти и две категории стаи, от които можете да избирате:
10 Стандартни стаи - максимална заетост 2-ма души
57 Superior стаи - максимална заетост на 3-ма души (2-ма възрастни + 1 дете), с изглед градина (26 стаи), с изглед море или басейн (31 стаи).
83 Джуниър апартамента - максимална заетост 3-ма възрастни + 1 дете, с изглед градина (49 стаи), с изглед море или басейн (34 стаи).
47 Делукс апартамента - състоят се от 1 хол и 1 отделна спалня, на 1 или 2 етажа.
Максималният капацитет е 3-ма възрастни + 2 деца или 4-ма възрастни + 1 дете, с изглед градина (16 стаи), с изглед море или басейн (31 стаи).
5 Wellness апартамента - намират се до брега на морето, на партерен етаж, максимална заетост 3-ма възрастни + 1 дете, частен басейн.

Удобства в стаите:
- кабелна телевизия
- безплатен Wi-Fi интернет
- директен телефон
- самостоятелен балкон или тераса
- услуга пране на дрехи
- сейф безплатен
- сешоар
- климатик с индивидуално регулиране
- мини хладилник
- обслужване по стаите
- вана / душ
- услуга оправяне на леглото за сватба или годишнина

Хранене, ресторанти и барове в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Elia Основен ресторант - комбинира различни вкусове с безупречно обслужване всеки ден.
Работно време 5:00-10:30 и 19:00-22:00
Опитайте различни и необичайни, както и традиционни и познати вкусове. Панорамен стъклен прозорец ви позволява да гледате кухненския персонал в процеса на създаване и подготовка на храната. Кулинарни демонстрации се провеждат всеки ден по време на закуска и вечеря. От господата се изисква да носят дълги панталони на вечерята.

Уникалното предимство на "Dine Around": Ако размените вечерта на вашия Half Board с а-ла-карт вечеря в "Хоризонт" Гурме ресторант или в таверна "Gialos" ще получите отстъпка от сметката си за храна (без напитки, с предварителна резервация)

Gyalos - а-ла-карт
Работно време 12:30 - 22:30
Менюто а ла карт се състои от морски дарове, прясна риба, ястия на скара и традиционни ястия.

Ηοrizon - Пиано бар - Ресторант
Работно време 17:30 - 01:30
Намира се в сградата на рецепцията и предлага всички видове коктейли, напитки и ястия. Пиано музиката на живо дава едно романтично усещане по време на вечерите.

Амос - бар на басейна и плажа
Работно време 08:30 - 24:00 часа
Предлага освежителни напитки, коктейли, кафе и леки закуски на брега на морето.

Почивка и забавления в Anthemus Sea Beach Hotel & Spa

Търсейки равновесие и стремейки се към духовното и физическото благосъстояние Anthemus Oriental Spa обединява цялостен подход за профилактика и възстановяване. Вдъхновени от азиатските лечебни традиции от много векове процедурите са ориентирани към възстановяването и хармонията на ума, тялото и душата. Върнете се назад във времето по мистичните пътища и открийте множество екзотични процедури и ритуали от цял свят ...Бали, Индонезия, Китай, Индия, Тайланд. Отдайте се на вътрешния мир, медитацията и съживяването ...без да бързате, без напрежение и без стрес.
Работно време от 9:00 до 21:00 ч.
СПА съоръжения:
- приемна
- отопляем закрит басейн 11 м х 6 м с естествена дневна светлина
- стил пещера частен басейн за хидротерапия (с резервация)
- сауна с дневна светлина
- парна баня
- леден фонтан
- Rasul
- стая за релакс с дневна светлина
- масажни процедури
- екзотични ритуали като:Royal Thai - уникално лечение от Кралския дворец на Тайланд, Широдара ритуал въз основа на Ayuverda
- пълно фитнес оборудване / свободни тежести и органи
- йога, пилатес и персонално обучение при поискване
- маникюр и педикюр салон
- съблекални със самостоятелни шкафчета, тоалетни и душове.
Безплатни кърпи, халати за баня, чехли, тоалетни принадлежности и напитки за всички гости, използващи спа зоната.

Плаж

Плажът е разположен на малък залив с плитък вход и е по-скоро чакълест.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

2640лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1838лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3841лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3040лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2239лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3441лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
789лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
394лв
28-31 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1183лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
920лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
526лв
27-31 Окт
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1314лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
1051лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
657лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
2271лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1763лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6530лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5075лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1852лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4888лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
345лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
3683лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4005лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4807лв
20-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2482лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1273лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4786лв
27.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3246лв
7-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1883лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
1763лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3513лв
25.08-04.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2756лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1413лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1993лв
28.08-03.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1528лв
30.08-05.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4298лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3157лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1351лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2690лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4350лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2056лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4113лв
19-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4005лв
20-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
4005лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5443лв
23-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2878лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2896лв
24.08-03.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5040лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4149лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5372лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1728лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
9040лв
27.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1343лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2292лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3184лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1783лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1368лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4584лв
4-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3569лв
11-18 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2774лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
772лв
20-24 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
345лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
2631лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
965лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4005лв
17-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2350лв
18-26 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1469лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5075лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3066лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5713лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1622лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3035лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4350лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
8430лв
22-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
18199лв
25.08-30.09
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4951лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4314лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
6251лв
26-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1956лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
257лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1528лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
591лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4458лв
29.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3564лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3821лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4074лв
30.08-07.09
1 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2037лв
30.08-07.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
4544лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4544лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4458лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3895лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
649лв
1-2 Сеп
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1596лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
3895лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3757лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1140лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3193лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1368лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1596лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
3558лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
3679лв
10-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1456лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2877лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1351лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1351лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
1351лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1076лв
18-22 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1351лв
19-26 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
1351лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
772лв
23-27 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1351лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
579лв
23-26 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
2703лв
23-30 Сеп
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
3236лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4209лв
24.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2690лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1351лв
28.09-05.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1544лв
1-9 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
394лв
17-20 Окт
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
789лв
17-23 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
908лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
651лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3544лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
23648лв
01.09-09.10
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1613лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2258лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1140лв
6-11 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
3288лв
10-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1070лв
11-16 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
739лв
12-16 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1930лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
1737лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1544лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1351лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1158лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1345лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
1351лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
965лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
772лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
579лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: сейф в стаите, интернет в хотела, интернет в стаите, паркинг 140 cars.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Anthemus Sea Beach Hotel, Anthemus Sea Beach Hotel halkidiki, Anthemus Sea Beach Hotel sithonia, Anthemus Sea Beach Hotel sitonia, Anthemus Sea Beach Hotel elia nikitis, Anthemus Sea Beach Hotel greece, Anthemus Sea Beach Hotel гърция, Anthemus Sea Beach Hotel халкидики, Anthemus Sea Beach Hotel ситония, Anthemus Sea Beach Hotel елиа никити, Anthemus Sea Beach Hotel 2022, Anthemus Sea Beach Hotel цени, Anthemus Sea Beach Hotel мнения, Anthemus Sea Beach Hotel цени 2022, Anthemus Sea Beach Hotel лято 2022, Anthemus Sea Beach Hotel ранни записвания, Anthemus Sea Beach Hotel last minute, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa гърция, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa халкидики, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa ситония, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa елиа никити, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa цени, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa мнения, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa цени 2022, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa лято 2022, Anthemus Sea Beach Hotel & Spa ранни записвания, anthemus sea, anthemus sea halkidiki, anthemus sea sithonia, anthemus sea sitonia, anthemus sea elia nikitis, anthemus sea greece, anthemus sea гърция, anthemus sea халкидики, anthemus sea ситония, anthemus sea елиа никити, anthemus sea 2022, anthemus sea цени, anthemus sea мнения, anthemus sea цени 2022, anthemus sea лято 2022, anthemus sea ранни записвания, anthemus sea last minute, anthemus sea hotel, anthemus sea hotel halkidiki, anthemus sea hotel sithonia, anthemus sea hotel sitonia, anthemus sea hotel elia nikitis, anthemus sea hotel greece, anthemus sea hotel гърция, anthemus sea hotel халкидики, anthemus sea hotel ситония, anthemus sea hotel елиа никити, anthemus sea hotel 2022, anthemus sea hotel цени, anthemus sea hotel мнения, anthemus sea hotel цени 2022, anthemus sea hotel лято 2022, anthemus sea hotel ранни записвания, anthemus sea hotel last minute, anthemus sea beach, anthemus sea beach halkidiki, anthemus sea beach sithonia, anthemus sea beach sitonia, anthemus sea beach elia nikitis, anthemus sea beach greece, anthemus sea beach гърция, anthemus sea beach халкидики, anthemus sea beach ситония, anthemus sea beach елиа никити, anthemus sea beach 2022, anthemus sea beach цени, anthemus sea beach мнения, anthemus sea beach цени 2022, anthemus sea beach лято 2022, anthemus sea beach ранни записвания, anthemus sea beach last minute, антемус, антемус гърция, антемус халкидики, антемус ситония, антемус елиа никити, антемус цени, антемус мнения, антемус цени 2022, антемус лято 2022, антемус ранни записвания, антемус хотел, антемус хотел гърция, антемус хотел халкидики, антемус хотел ситония, антемус хотел елиа никити, антемус хотел цени, антемус хотел мнения, антемус хотел цени 2022, антемус хотел лято 2022, антемус хотел ранни записвания, антемус сий хотел, антемус сий хотел гърция, антемус сий хотел халкидики, антемус сий хотел ситония, антемус сий хотел елиа никити, антемус сий хотел цени, антемус сий хотел мнения, антемус сий хотел цени 2022, антемус сий хотел лято 2022, антемус сий хотел ранни записвания, антемус сий, антемус сий гърция, антемус сий халкидики, антемус сий ситония, антемус сий елиа никити, антемус сий цени, антемус сий мнения, антемус сий цени 2022, антемус сий лято 2022, антемус сий ранни записвания, антемус сий бийч, антемус сий бийч гърция, антемус сий бийч халкидики, антемус сий бийч ситония, антемус сий бийч елиа никити, антемус сий бийч цени, антемус сий бийч мнения, антемус сий бийч цени 2022, антемус сий бийч лято 2022, антемус сий бийч ранни записвания, антемус сий бийч хотел, антемус сий бийч хотел гърция, антемус сий бийч хотел халкидики, антемус сий бийч хотел ситония, антемус сий бийч хотел елиа никити, антемус сий бийч хотел цени, антемус сий бийч хотел мнения, антемус сий бийч хотел цени 2022, антемус сий бийч хотел лято 2022, антемус сий бийч хотел ранни записвания